Article Diseño Interior – Desembre 2011

Disseny i seguiment de l’execució de totes les instal·lacions de la vivenda.

Aquesta vivenda unifamiliar presenta dues característiques principals. La primera és una arquitectura molt lineal i exuberant, tant exterior com interior, que deriva d’unes mides importants de la construcció – aproximadament 1.400m² en 3 plantes. És van cuidar tots els elements constructius fins al darrer detall. La segona és un enllumenat adaptat a l’arquitectura i als acabats.

Es va poder disposar d’una llibertat gairebé total a l’hora de dissenyar el projecte d’enllumenat de la vivenda. Tot i això, l’arquitectura cúbica i les formes de la mateixa ens van obligar a adaptar cada punt de llum al seu emplaçament. La totalitat de l’interior de la vivenda està pintada de color blanc i negre, amb una forta predominança del segon color, dificultant molt més encara el disseny de l’enllumenat.

De forma general és va fixar com a objectiu reproduir a l’interior, en certa mesura, les ombres creades amb la llum del dia per la vegetació exterior així com pels diferents elements de façana. L’efecte és va assolir emprant el tipus de il·luminació interior, la posició dels equips i les reflexions de llum. A més, les mides considerables de les parets exteriors també necessitaven jocs d’ombra per tal d’obtenir efectes minimalistes, que contrastaven amb el volum del conjunt.

Per a poder aconseguir tots els efectes desitjats, va ser necessari emprar aproximadament 40 models d’aparells diferents en tota la casa i disposem d’un total de 500 punts de llum. A més, cada estància de la vivenda és única en quant a enllumenat. Va ésser necessari prendre en compte la disposició del mobiliari, de cada quadre en les parets i, fins i tot, de les principals botelles de vi del celler, entre molts altres aspectes requerits pel client.

Pel que fa a la part tècnica, va ser necessari plantejar perfectament cada pas d’instal·lacions ja que per exemple, únicament per l’enllumenat, es van instal·lar 17km de cablejat. Calia combinar totes les instal·lacions per garantir una perfecta execució, però també un confort òptim tant pels temes d’aigua sanitària com de calefacció. El disseny de totes les instal·lacions va tenir que seguir els mateixos criteris estètics que en l’enllumenat, garantint sempre que l’acabat fos perfecte i que únicament és veges els elements necessaris.

Més informació d’altres projectes