Domòtica / Inmòtica

Esquema de Connexió

L’evolució de les instal·lacions en els darrers anys ha fet que cada vegada la tecnologia tingui una presència més destacable. Això implica indirectament un increment del consum energètic ja que bona part del material emprat disposa de microxips de control o d’elements elèctrics. Així doncs, elements que anys enrere no presentaven cap consum elèctric, actualment necessiten d’una alimentació elèctrica. Es fa doncs necessari poder controlar de forma automàtica i racional, segons l’ús desitjat, tots els components d’una instal·lació per tal de garantir un confort òptim tot minimitzant-ne el consum.

L’automatització de vivendes, ja sigui per qüestions de confort com d’estalvi, s’anomena domòtica. En el cas d’indústries o d’edificis terciaris, tot i presentar les mateixes característiques però amb una magnitud superior, s’anomena inmòtica. Existeixen multitud de sistemes en el mercat, però actualment només en trobem un que estigui regulat normativament a nivell mundial. Aquest porta el nom de KNX.

Des de l’any 2008, R3e disposa de la certificació KNX Partner així com de la formació de nivell avançat KNX, entre altres formacions específiques sobre diversos materials. Aquest sistema permet controlar i integrar en un únic mitjà de comunicació pràcticament la totalitat dels aparells d’una instal·lació. És possible incloure-hi, entre moltes altres, les aplicacions següents:

  • Control de qualsevol tipus de llum,
  • Regulació constant de llum en funció de l’aportació solar,
  • Control automàtic de persianes, cortines i velux permetent un estalvi en calefacció a l’hivern i en climatització a l’estiu,
  • Integració i supervisió de sistemes complexos com calderes o sistemes de climatització,
  • Control d’accessos i automatització en funció de l’usuari autoritzat,
  • Supervisió d’averies i notificació automàtica al servei de manteniment,
  • Control d’alarmes tècniques i d’intrusió,
  • Smart Metering: Controli i gestioni els seus consums energètics en tot moment,
  • Històrics d’averies, de consums, d’accessos, …

Visualització

Les possibilitats del sistema pràcticament només tenen com a límit la imaginació de l’usuari. A més, ho podrà supervisar tot amb el seu mòbil o amb un ordenador des de qualsevol lloc del món.

Per garantir que el sistema compleixi amb les seves expectatives, li oferim la possibilitat de dissenyar la instal·lació de domòtica seguint les seves necessitats i proposant-li alternatives complementàries. Concretem amb vostè cada funcionalitat de forma detallada, assessorem tècnicament el seu instal·lador en cada pas de l’obra i integrem la totalitat del sistema perquè s’adapti a vostè. A més, si en un futur necessita ampliar o modificar el sistema, la seva flexibilitat ens permetrà buscar, de forma conjunta, les opcions més adients.